Audio Quran Tafseer

Tafheem ul Quran by Mulana Mudodi (Urdu)

0. Introduction

 

Debacha Muqadma

 

1. Surah Al-Fatiha

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

2. Surah Baqara

 

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

3. Surah Aal’Imran

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

4. Surah Nisaa

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

5. Surah Maaida

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

 

6. Surah An’am

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

7. Surah A’araaf

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

8. Surah Anfaal

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 

9. Surah Tawbah

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

 

10. Surah Yunus

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

 

11. Surah Hood

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 

12. Surah Yusuf

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 

13. Surah Ra’ad

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06

 

14. Surah Ibraheem

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07

 

15. Surah Hijr

 


Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06

 

16. Surah Nahl

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

 

17. Surah Israa

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 

18. Surah Kahf

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 

19. Surah Maryam

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06

 

20. Surah Taha

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08

 

21. Surah Ambiya

 


Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07

 

22. Surah Hajj

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 

23. Surah Muminoon

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06

 

24. Surah Noor

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

 

25. Surah Furqaan

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06

 

26. Surah Shu’araa

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

 

27. Surah Naml

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07

 

28. Surah Qasas

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

 

29. Surah ‘Ankaboot

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07

 

30. Surah Room

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06

 

31. Surah Luqmaan

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04

 

32. Surah Sajdah

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03

 

33. Surah Ahzaab

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 

34. Surah Saba

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06

 

35. Surah Faatir

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05

 

36. Surah Yaseen

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05

 

37. Surah Saaffaat

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05

 

38. Surah Saad

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05

 

39. Surah Zumar

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08

 

40. Surah Mumin

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09

 

41. Surah HaMeemSajdah

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06

 

42. Surah Shoora

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05

 

43. Surah Zukhruf

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04 05 06 07

 

44. Surah Dukhaan

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 0304

 

45. Surah Jathiyah

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04

 

46. Surah Ahqaaf

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04

 

47. Surah Muhammed

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04

 

48. Surah Fat’h

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04

 

49. Surah Hujuraat

 

 

Introduction

Rukoo: 01 0203

 

50. Surah Qaaf

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03

 

51. Surah Dharyaat

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03

 

52. Surah Toor

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

53. Surah Najm

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

54. Surah Qamar

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03

 

55. Surah Rahmaan

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03

 

56. Surah Waqi’ah

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03

 

57. Surah Hadeed

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03 04

 

58. Surah Mujaadalah

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03

 

59. Surah Hashr

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02 03

 

60. Surah Mumtahinah

 

 

Introduction

Rukoo: 01 0203

 

61. Surah Saff

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

62. Surah Jumu’ah

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

63. Surah Munafiqoon

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

64. Surah Tagaabun

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

65. Surah Talaaq

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

66. Surah Tahreem

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

67. Surah Mulk

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

68. Surah Qalam

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

69. Surah Haaqah

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

70. Surah M’aarij

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

71. Surah Nooh

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

72. Surah Jinn

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

73. Surah Muzzammil

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

74. Surah Muddathir

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

75. Surah Qiyaamah

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

76. Surah Dahr

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

77. Surah Mursalaat

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

78. Surah Naba’

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

79. Surah Nazi’aat

 

 

Introduction

Rukoo: 01 02

 

80. Surah ‘Abasa

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

81. Surah Takweer

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

82. Surah Infitaar

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

83. Surah Mutaffifeen

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

84. Surah Inshiqaaq

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

85. Surah Burooj

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

86. Surah Taariq

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

87. Surah A’alaa

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

88. Surah Gaashiya

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

89. Surah Fajr

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

90. Surah Balad

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

91. Surah Shams

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

92. Surah Lail

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

93. Surah Duhaa

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

94. Surah Inshiraah

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

95. Surah Teen

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

96. Surah ‘Alaq

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

97. Surah Qadr

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

98. Surah Bayyinah

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

99. Surah Zilzaal

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

100. Surah ‘Adiyaat

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

101. Surah Qaari’ah

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

102. Surah Takathur

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

103. Surah ‘Asr

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

104. Surah Lumazah

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

105. Surah Feel

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

106. Surah Quraish

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

107. Surah Ma’uon

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

108. Surah Kawthar

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

109. Surah Kafiroon

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

110. Surah Nasr

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

111. Surah Lahab

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

112. Surah Ikhlas

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

113. Surah Falaq

 

 

Introduction

Rukoo: 01

 

114. Surah Naas Rukoo: 01
Advertisements